KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Aktualności

OGŁOSZENIE

kwiecień 04
14:19 2016

KSZO OSTROWIEC S.A.
z siedzibą: ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
z a p r a s z a
uprawnione podmioty do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 30 czerwca 2016 roku.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie ofert na adres: siatkowka@kszo.info  w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku do godz. 15:00

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722-185-777
Zarząd KSZO OSTROWIEC S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Komentarze

Related Articles